વિપશ્યના ધ્યાનનો પરિચય

તકનીક વિપશ્યના, જેનો અર્થ થાય છે કે વસ્તુઓ ને ખરેખર જેવી છે તેવી જ રીતે જોવું, તે ભારતની ધ્યાનની સૌથી…

કોર્સ પર શું અપેક્ષા રાખવી

ઓફર કરવામાં આવેલા તમામ અભ્યાસક્રમો એસ.એન. ગોએન્કાના સહાયક શિક્ષકો દ્વારા શ્રી ગોએન્કાની સૂચનાઓ અને પ્રવચનોની ઓડિયો અને વીડિયો ટેપનો ઉપયોગ…

કોર્સ માટે કેવી રીતે અરજી કરવું

વહેલા લાગુ કરો. કૃપા કરીને નોંધો કે મોટાભાગના વિપશ્યના ધ્યાન કેન્દ્રોના અભ્યાસક્રમો ૧-૨ મહિના પહેલા પૂરા થઈ ગયા છે. એકવાર નોંધણી…